Algemene voorwaarden

Op elke overeenkomst tussen U als klant en The Singing Driver is het Nederlands recht van toepassing.

Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Voor bepaalde diensten van The Singing Driver kunnen afwijkende voorwaarden gelden. Indien dit van toepassing is, worden deze bij de boeking vermeld. Voorwaarden van Plug & Play vindt u onderaan deze Algemene Voorwaarden.

U als klant verklaart bij de ondertekening van de offerte alle algemene voorwaarden zoals hieronder omschreven en genoemd te aanvaarden. Het aanpassen of wijzigen van de algemene voorwaarden, maakt de overeenkomst ongeldig. The Singing Driver is dan niet geboekt.

Het eerste contact

  • The Singing Driver zal haar uiterste best doen om vanaf het eerste contact tot aan het optreden de communicatie naar volle tevredenheid te laten verlopen, daar waar het in de redelijke zin des woords mogelijk is.
  • De gehele boekingsprocedure van The Singing Driver wordt vanaf de eerste afspraak tot en met de daadwerkelijke contractering per email of schriftelijk bevestigd.

Offerte, opdracht en herroeping

De opdracht is van kracht na tekenen en retourneren van de offerte.
Annulering: U als klant heeft recht op 14 dagen herroepingsrecht na het tekenen van de offerte.

De overeenkomst

De overeenkomst bestaat uit hetgeen is overeen gekomen in de offerte.
Concrete afspraken worden vastgelegd per emailbevestiging.

Annulering

Indien de opdracht na het tekenen wordt ontbonden door U als klant, heeft The Singing Driver recht op compensatie, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan The Singing Driver zijn toe te rekenen. Deze compensatie percentages zijn op advies van de Nederlandse Toonkunstenaars Bond.

Opzegging 1 maand of korter voorafgaand aan het optreden: 100% van de gage
Opzegging tussen 1 en 3 maanden: 75% van de gage
Opzegging tussen 3 en 5 maanden: 50% van de gage
Opzegging langer dan 5 maanden voorafgaand aan het optreden: 25% van de gage

Als The Singing Driver haar bevestigde optreden door een situatie als de griep ed. niet kan uitvoeren, dan is er sprake van overmacht. The Singing Driver zal haar uiterste best doen vervangende muzikanten te vinden. Dit alles zal plaatsvinden in overleg met u. Wanneer dit niet lukt komt de overeenkomst en daarmee de financiële verplichting te vervallen. De eventuele aanbetaling wordt teruggestort. The Singing Driver heeft vele contacten met collega’s en zal haar uiterste best doen U te helpen andere muzikanten voor uw activiteit/herdenking te zoeken, daar waar het in de redelijke zin des woords mogelijk is.

The Singing Driver heeft het recht om een optreden in het buitenland of een radio ofwel TV optreden aan te nemen en voorrang te geven boven een reeds geboekt optreden. Dit recht kan door The Singing Driver slechts worden uitgeoefend nadat ze U tijdig alternatieven heeft aangeboden. Deze alternatieven zijn van vergelijkbare kwaliteit en vergelijkbare kosten, in de redelijke zin des woords. The Singing Driver zal U hier als klant tijdig schriftelijk of per e-mail over informeren en met U de alternatieven bespreken. Indien een optreden in het buitenland en of een radio of TV optreden korter dan 4 weken voor het met u overeengekomen optreden wordt geboekt, is genoemd recht niet van toepassing.

Annulering door corona

Indien door coronamaatregelen vanuit de nationale of regionale overheid het optreden niet plaats mag vinden, vervallen de eerder vermelde annuleringskosten van 100%. Uit coulance wordt dan 30% van het totale factuurbedrag in rekening gebracht ofwel 70% gerestitueerd indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden.
Een vrijwillige keuze van U als klant om de activiteit niet plaats te laten vinden vanwege corona, ook al is dit van overheidswege niet verplicht, valt niet onder deze coulance regeling.

Het optreden

  • The Singing Driver is tijdig aanwezig om haar apparatuur op te bouwen. – Indien er sprake is van parkeerkosten, zal U als klant dit bedrag aan The Singing Driver vergoeden.
  • De voertuig(en) van The Singing Driver dienen binnen een straal van 100 meter te parkeren zijn.
  • The Singing Driver is tijdig aanwezig en altijd op gepaste manier gekleed.
  • The Singing Driver nuttigt graag een eenvoudige, plantaardige gezonde maaltijd voor, tijdens of na haar optreden, dit in overleg met de keuken.
  • De gebruikte consumpties door The Singing Driver zijn voor rekening van de klant.
  • De aanwezigheid van trappen van tenminste tien treden tussen de laad- en losplaats en de optreedplek dient vooraf door U als klant aan The Singing Driver te worden opgegeven. In het geval van aanwezigheid van trappen van meer dan tien treden tussen de laad en losplaats kunt U zelf helpende  handen voorzien, ofwel worden extra kosten in rekening gebracht. In het geval van er een goede lift tussen de laad en losplaats en het podium is, is het bovengenoemde vanzelfsprekend niet van toepassing.
  • Het gebruik maken van geluidsapparatuur van The Singing Driver door gasten is mogelijk na overleg.

De betaling

De betaling tussen The Singing Driver en U als klant vindt plaats door middel van een factuur. Het bedrag dient U binnen de gestelde tijd over te maken.

Aansprakelijkheid

Alle toegebrachte schade aan auto, geluidsapparatuur e.d. van The Singing Driver veroorzaakt door het aanwezige publiek wordt door U als klant volledig vergoed tegen aanschafwaarde – 10%. Betaling vindt plaats uiterlijk binnen een maand nadat de schade is toegebracht. The Singing Driver kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan gebouw, inboedel, etc. aangebracht door derden.

Voorwaarden Plug & Play
Droog (bij een tuinoptreden in de regen graag uitwijken naar binnen of overdekken)
In Rotterdam
Kosten bij annulering: 100%
Verzetten niet mogelijk
Opbouw vindt direct voor en na het optreden plaats
De boekingsprocedure geschiedt zoals vermeld op de website: check beschikbaarheid, betaal, zodra de betaling binnen is, is je reservering definitief.

Mochten er vragen zijn nav deze voorwaarden, dan kunt u altijd contact opnemen.

Follow by Email
%d bloggers liken dit: